Estatuts

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AMICS DEL FERROCARRIL

(Modificació 19-09-2020)

PREÀMBUL

Aquests estatuts, modificats el 19-09-20, el 19-03-2017 i el 10-03-2013, adaptats el 13-03-2011 a allò que contempla la Llei 4/2008 del 24 d’abril, en substitució dels estatuts modificats el 26-03-1995 i dels estatuts fundacionals de 1983, es tornen a modificar per tal  d’incorporar les noves tecnologies per les Assemblees Generals i les reunions de Junta de la Federació.

Capítol I

Objecte, denominació i domicili

Article 1er.- A fi i efecte d’agrupar les Associacions i Entitats d’ Amics i Afeccionats al Ferrocarril existents o les que es puguin crear en el futur a Catalunya, per tal de:

 • Donar a conèixer el món del tren i fomentar-lo en tots els seus aspectes.
 • Crear i reforçar els lligams d’amistat entre els Amics del Ferrocarril.
 • Promoure, en totes les seves facetes, el modelisme ferroviari a qualsevol escala, en tant que es una activitat cultural que cultiva les característiques tècniques, històriques i artístiques.
 • Preservar el Patrimoni Industrial Ferroviari, participant activament en les iniciatives que existeixen o puguin existir en el futur.
 • Afavorir la creació, el desenvolupament i la gestió d’associacions.
 • Prestar assessorament a les Entitats i Organismes socials i ferroviaris que el sol·licitin.
 • Participar en les instàncies Europees o Internacionals que treballen en la defensa i promoció del món del ferrocarril, pel seu compte o a través del MOROP (Unió Europea dels Modelistes Ferroviaris i dels Amics del Ferrocarril) al que la Federació hi està adherit.
 • Excloent del seu camp d’acció les activitats polítiques com a causes alienes a la seva finalitat social.

es constitueix aquesta Federació, per temps indefinit; la qual es regirà per aquests Estatuts, i per tot el que en aquests no està previst, la Llei 4/2008 actua com a Dret supletori.

Article 2on.- Aquesta Federació es denominarà “FEDERACIÓ CATALANA D’ AMICS DEL FERROCARRIL” i podrà utilitzar les sigles FCAF i l’emblema en totes les seves variants que s’inclouen al final d’aquests estatuts en tots els seus escrits i produccions, anuncis, llibres i fulletons, així com en el segell que acompanya la signatura de tots els escrits.

Article 3er.- El domicili d’aquesta Federació s’estableix a Cornellà de Llobregat (08940), al carrer d’Amadeu Vives, s/n –Antiga estació del Carrilet, mentre no s’acordi d’adoptar-ne un altre en la celebració d’una Assemblea General. A més, podrà dur a terme activitats en els locals o emplaçaments que acordi la Junta de Govern de cara al desenvolupament més idoni dels seus objectius.

Article 4rt.- Es fixa com a àmbit d’actuació el territori de Catalunya, que a efectes de la Federació es divideix en regions, que corresponen a: àmbit metropolità de Barcelona (Alt Penedès, Vallès Oriental, Garraf, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Maresme i Barcelonès), àmbit de les comarques de Girona (Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès i La Selva), àmbit de les comarques centrals (Cerdanya, Berguedà, Osona, Bages, Solsonès i Anoia), àmbit de les comarques de Ponent (Vall d’Aran, Noguera, Alta Ribagorça, Segarra, Alt Urgell, Urgell, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Pallars Sobirà, Garrigues i Segrià), àmbit del Camp de Tarragona (Conca de Barbera, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Priorat) i l’àmbit de l’Ebre (Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià).

Article 5è.- Aquesta Federació es constitueix amb plena capacitat jurídica i podrà ésser subjecte de drets i d’obligacions, i conseqüentment podrà adquirir, gravar i alienar bens de tota mena, també podrà ésser part processal, intervenir en judicis en defensa de llurs interessos i defensar-hi interessos col·lectius relacionats amb llur objecte o llur finalitat, d’acord amb el que estableix l’ordenament jurídic. En queda exclòs tot ànim de lucre

Capítol II

Membres, drets i obligacions

Article 6è.- Són Membres Fundadors de la Federació les entitats i associacions que, havent pres part en les deliberacions inicials per constituir-la, van subscriure l’acta fundacional. Tindran els primers números correlatius al llibre-registre de Membres.

En seran Membres Numeraris totes les altres entitats que posteriorment sol·licitin la seva adhesió i que, un cop la Junta de Govern hagi aprovat la seva entrada, la vegin ratificada per la primera Assemblea General de Membres que es celebri.

En seran Membres d’Honor (abans denominats Membres Corresponents) totes aquelles entitats o persones que, segons el parer de la Junta de Govern, puguin tenir uns certs punts de coincidència amb les finalitats d’aquesta Federació i puguin oferir una col·laboració de gran interès. Pel que fa a la seva adhesió, a proposta de la Junta de Govern, cal que es ratifiqui a la primera Assemblea General de Membres que es celebri.  Cal la prèvia acceptació del nomenament i quedaran exempts del pagament de cap quota.

Article 7è.- S’estableix que per a ésser Membre Numerari de la Federació es requereix que l’entitat sol·licitant tingui una antiguitat mínima d’un any o bé, si no es compleix aquesta condició, una activitat demostrada per la Memòria corresponent i que segons el parer de la Junta de Govern sigui de prou mèrit com per a tramitar l’adhesió de l’entitat interessada.

Article 8è.- Són drets dels Membres Fundadors i Numeraris de la Federació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. El dret de vot, serà proporcional al nombre de socis que integrin l’entitat membre segons el que disposa, sobre aquesta qüestió l’Article 40è en relació amb l’Article 38è.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

Són drets comuns de tots els Membres:

 1. Exposar a l’Assemblea i a la Junta de Govern tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 2. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta de Govern o dels mandataris de la Federació.
 3. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 4. Rebre informació sobre les activitats de la Federació.
 5. Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició.
 6. Formar part dels grups de treball.
 7. Posseir un exemplar dels estatuts.
 8. Consultar els llibres de la Federació.

Article 9è.- Són drets dels Membres d’Honor  de la Federació, a més dels drets comuns a tots els Membres (Punts 5 al 12 de l’article 8è):

 1. Assistir amb veu a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

Article 10è.- Són deures dels membres de la Federació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de la Federació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests, en els terminis fixats.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

Article 11è.- La qualitat de Membre, en qualsevol de les seves categories, es perd: per pròpia voluntat, tot manifestant-la per escrit a la Junta de Govern; per dissolució de l’entitat; per apartar-se de les finalitats assenyalades per la pròpia entitat; per incórrer en morositat o bé en falta greu a criteri de la Junta de Govern, segons es disposarà a l’article 42è.

En tots els casos en que es produeixi la separació per decisió de la Junta de Govern, serà preceptiu que es ratifiqui per la primera Assemblea General de Membres que tingui lloc immediatament després de l’acord de Junta, tot aplicant l’article 8.7 d’aquests estatuts.

Capítol III

Òrgans de la Federació

Article 12è.-

Els Òrgans de la Federació son:

  • L’Assemblea General
  • Els Òrgans de Govern:
   • -La Junta de Govern
   • -La Junta Consultiva
   • -La Junta Executiva
  • Els Òrgans de Control: Els Auditors de Comptes

L’Assemblea General

Article 13è.-

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de la Federació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
 4. Les Associacions i Entitats membres estaran representades pel President de cadascuna d’elles, o bé per la persona a qui aquest President delegui la seva autoritat i que actuarà representant a la seva Associació o Entitat i utilitzarà eI nombre de vots que li correspongui segons l’Article 40è en relació amb l’Article 38è.
 5. L’Assemblea General té les facultats següents:
  1. Modificar els estatuts
  2. Elegir el President i ratificar els membres de la seva Junta de Govern i elegir els membres dels altres Òrgans de Govern i controlar-ne l’activitat. També poden recusar-los.
  3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, tenint en compte les recomanacions dels Auditors de Comptes, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució pel sosteniment de la Federació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
  4. Acordar la dissolució de la Federació.
  5. Incorporar-se a altres federacions o unions d’associacions o separar-se’n.
  6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
  7. Aprovar el reglament de règim interior.
  8. Acordar la baixa o separació definitiva, amb un expedient previ, de les entitats membres.
  9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre, i també les altes i les baixes de membres per una raó diferent a la de la separació definitiva.
  10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de la Federació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

L’Assemblea General es celebrarà normalment de forma presencial al lloc que s’indiqui, però per circumstàncies especials es pot fer via telemàtica, la FCAF proveirà el sistema i reglament per fer-les en aquesta modalitat.

Les dues formes, tant la presencial com la telemàtica tenen la mateixa validesa.

Article 14è.-

 1. La Federació celebrarà l’Assemblea General Ordinària dins el primer trimestre de l’any natural, amb una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, la data i l’hora de la reunió, el lloc i l’ordre del dia.
 2. La Junta de Govern pot convocar a l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre de membres no inferior al 10% o per requeriment dels Auditors de Comptes; en aquests casos l’assemblea ha de tenir lloc dins del termini de trenta dies a comptar de la data de la sol·licitud.

A les Assemblees Generals Extraordinàries tan sols podran constituir motiu de discussió i d’acord totes aquelles qüestions que hagin estat objecte de la convocatòria, excepte si és per convocar una nova Assemblea General Extraordinària.

Article 15è.– L’Assemblea General es convocarà per ordre del President, per escrit, amb quinze dies naturals d’anticipació.

Si les circumstàncies ho requereixen, es podrà convocar amb caràcter d’urgència, per telegrama o per correu electrònic a les darreres adreces comunicades, amb una antelació mínima de tres dies naturals.

Article 16è.– L’Assemblea General resultarà constituïda de ple dret el dia i hora de la convocatòria i serà vàlida sigui quin sigui el nombre d’assistents.

Article 17è.– L’Ordre del Dia serà establert per la Junta de Govern; i s’hi recolliran les qüestions que hagin de figurar a criteri de l’esmentada Junta de Govern i les que qualsevol dels membres de la Federació hagi proposat per escrit amb una antelació mínima de deu dies naturals, sempre que en aquest darrer cas s’acompanyin d’un informe i escrit raonat.

Capítol IV

Òrgans de Govern

Article 18è.- La Federació es governa per tres òrgans: La Junta de Govern, la Junta Consultiva i la Junta Executiva, que seran presidides pel President de la Federació.

Els càrrecs directius son gratuïts, però es poden pagar o subvencionar les despeses ocasionades.

El President

Article 19è.- El President serà elegit per l’ Assemblea General entre els membres proposats per les associacions federades a raó d’un candidat per associació. El seu mandat serà de quatre anys, reelegibles.

En el cas de renuncia o cessació del President de la Federació, aquest serà substituït pel Vicepresident. fins a la celebració de l’Assemblea vinent, en la que s’elegirà un nou President.

La Junta de Govern

Article 20è.- La Junta de Govern serà designada pel President que resulti electe entre el candidats de les entitats membres que composen la Federació i constarà dels següents càrrecs: Vicepresident, Secretari i Tresorer. Aquests seran ratificats per la mateixa Assemblea General que esculli el President.

La Junta Consultiva

Article 21è.- La Junta Consultiva (representació territorial) estarà formada per la Junta de Govern i un representant de l’àmbit de les comarques de Girona, un de l’àmbit de les comarques centrals, un de l’àmbit de les comarques de Ponent, un de l’àmbit del Camp de Tarragona, un de l’àmbit de l’Ebre i tres de l’àmbit metropolità de Barcelona, que seran elegits entre les membres de les associacions de cada demarcació territorial.

La Junta Executiva

Article 22è.- La Junta Executiva estarà formada per la junta de Govern i els vocals que consideri oportú el President.

Article 23è.- Les Comissions Tècniques es crearan puntualment per cada tema concret i estaran formades per membres de les associacions federades que els proposin. Poden formar part d’aquestes comissions tècnics no associats. Totes les Comissions Tècniques tindran un vocal.

Els Òrgans de Control

Article 24è.- Els Auditors de Comptes, en nombre de dos, seran elegits per l’Assemblea General cada quatre anys, en l’assemblea que es faci canvi de President i son reelegibles. Per ser Auditor de Comptes s’ha de ser membre d’una associació federada, que el presentarà com a candidat.

Capítol V

Les funcions

Article 25è.- Seran funcions del President:

 1. Ostentar la representació legal de la Federació a tots els efectes, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta de Govern.
 2. Convocar i presidir L’Assemblea General.
 3. Convocar i presidir les sessions de la Junta de Govern, de la Junta Consultiva i de la Junta Executiva.
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en casos d’empat
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la federació, obrir i seguir la correspondència i la seva signatura.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta de Govern.

Article 26è.- Serà competència del Vicepresident el substituir el President en cas d’impossibilitat material per part d’aquest o bé per delegació seva i en cas de dimissió o per cessació.

Article 27è.- Serà competència del Secretari portar i custodiar els preceptius Llibres d’Actes, la redacció dels quals n’és l’encarregat, i el Llibre-registre. El lliurament de les certificacions que correspongui dur a efecte, amb el vist i plau del President, s’esdevé de la seva exclusiva potestat i responsabilitat.

Article 28è.- Serà competència del Tresorer la confecció del pressupost anyal i portar la comptabilitat de tipus pressupostari de la Federació, portar el compte de Caixa de la Federació i tenir cura dels seus cobraments i pagaments i del seu dipòsit d’efectiu i de valors, sigui a la pròpia caixa de la Federació o a l’establiment de crèdit o d’estalvi que acordi la junta de Govern.

Article 29è.- Seran funcions de la Junta de Govern:

 1. Complir i fer complir aquests Estatuts i tots el acords de l’ Assemblea General.
 2. Resoldre els dubtes que es puguin suscitar en aplicar-se els esmentats Estatuts i acords de l’Assemblea General.
 3. Fixar l’import de les quotes i llur procediment de recaptació.
 4. L’administració del patrimoni de la Federació.
 5. Confeccionar el pressupost d’ingressos i de despeses de cada exercici.

Article 30è.- Seran funcions de la Junta Consultiva el recolzament de la junta de Govern davant de decisions d’àmbit i transcendència externa.

Article 31è.- Seran funcions de la Junta Executiva la dinamització de la federació, proposant, organitzant i promovent totes aquelles activitats que es creguin oportunes pels fins de la federació, d’acord amb el mandat de l’Assemblea General.

Article 32è.- Seran funcions dels Auditors de Comptes:

 • El control dels comptes de l’exercici.
 • Fer un informe anual de les seves comprovacions que es llegirà a l’Assemblea General.
 • Demanar la celebració d’una Assemblea Extraordinària en cas de detecció de greus irregularitats als comptes.

Article 33è.- A les Assemblees  Generals, cada associació membre tindrà tants vots com li pertoquin per aplicació de l’article 38è podent ser delegables, per escrit, a qualsevol membre de dita associació. Els càrrecs de les Juntes de la Federació només poden delegar el seu vot a membres de la junta en les reunions de la Junta.

Article 34è.- Les Juntes queden constituïdes vàlidament si han estat convocades amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus components. Els membres de les Juntes estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president i del secretari o de les persones que els substitueixen hi és necessària sempre. La Junta pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Aquestes reunions de Junta es celebraran normalment de forma presencial al lloc que s’indiqui, però per circumstàncies especials es poden fer via telemàtica, la FCAF proveirà el sistema i reglament per fer-les en aquesta modalitat.

Les dues formes, tant la presencial com la telemàtica tenen la mateixa validesa.

Capítol VI

Règim econòmic

Article 35è.- Aquesta Federació no compta amb cap mena de patrimoni fundacional. El seu patrimoni futur el constituiran els excedents d’ingressos i també les donacions que pugui rebre en efectiu o bé en espècies, sense cap més limitació que les disposicions legals.

Article 36è.-  La Junta pot disposar obrir comptes o llibretes d’estalvi amb entera llibertat i acordarà en cada cas les persones autoritzades a tenir la signatura registrada i el número de signatures necessàries per operar. Aquestes seran responsables personalment en cas d’abús de confiança.

Article 37è.- Els recursos econòmics de la federació, es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
 2. les subvencions oficials o particulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 38è.- Per tal d’equilibrar el repartiment dels costos i la representativitat dels Membres, s’estableix un barem per a la distribució de les quotes i derrames:

Fins a 50 socis 1 punt.
Des de 51 fins a 100 socis 2 punts.
Des de 101 fins a 200 socis 3 punts.
Des de 201 fins a 400 socis 4 punts.
Des de 401 fins a 800 socis 5 punts.
Més de 800 socis 6 punts.

Article 39è.- Les derrames i quotes s’establiran sobre la base de dividir la quantitat total a ingressar pel nombre totals de punts representats per les entitats membres i multiplicar el quocient resultant d’aquesta divisió pel nombre de punts corresponent a cadascun dels membres.

Capítol VII

Votacions

Article 40è.- A les Assemblees Generals, tant les Ordinàries com a les Extraordinàries, cada membre Fundador o Numerari tindrà tants vots com punts representi en relació amb el barem de l’Article 38è.

Article 41è.-  A les Juntes de Govern, Consultiva i Executiva, cada membre tindrà només el seu vot personal, independent dels que li puguin correspondre a les Assemblees.

En cas d’empat, decideix el vot del President.

Capítol VIII

Règim disciplinari

Article 42è.-  La Junta de Govern pot sancionar les infraccions comeses pels membres que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta de Govern nomena un instructor, que cal que sigui una persona aliena al Òrgans de Govern de la Federació i que proposa una resolució, després d’escoltar les parts, en el termini de 15 dies. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de la Junta de Govern, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta de Govern, els membres interessats hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant el Comitè Consultiu.

Capítol IX

Modificació dels estatuts

Article 43è.-  Per a la modificació dels Estatuts, a proposta de la Junta de Govern o bé per sol·licitud escrita de les dues terceres parts dels membres fundadors i numeraris, es requerirà una Assemblea General convocada expressament.

Capítol X

Dissolució

Article 44è.- Aquesta Federació es constitueix per un temps indefinit i serà dissolta quan ho acordi una Assemblea Extraordinària de membres convocada exclusivament amb aquesta finalitat, amb les dues terceres parts de vots presents o representats, o bé per disposició legal.

Article 45è.-

  1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 1. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 2. Els membres de la federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 3. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar: els diners en efectiu a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit d’actuació de la federació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques i els béns materials, biblioteca, objectes ferroviaris, records, etc. a qui els pugui aprofitar.
 4. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta de Govern si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Capítol XI

Disposició transitòria

Article 46è.-  Aquest Estatuts entraran en vigor des del mateix dia que els aprovi l’ Autoritat competent.

Annex Emblema de la FEDERACIÓ CATALANA D’AMICS DEL FERROCARRIL, d’acord amb l’article 2on dels Estatuts:

 marcaFCAF.png  marcaFCAF_bn.png
Marca principal en color Marca principal en negre
 marcaFCAF_horitzontal1
marcaFCAF_horitzontal2
Altres marques d’utilització restringida per necessitats de grafisme

Podeu descarregar la versió per a imprimir dels Estatuts.