El Govern espanyol liberalitza el transport ferroviari nacional de viatgers

Foto JT Curses

El Govern ha aprovat, en Consell de Ministres de data 20 de juliol, el Reial Decret Llei pel qual s’adopten una sèrie de mesures per liberalitzar el transport ferroviari nacional de viatgers. En concret, el Govern ha establert un calendari en virtut del qual es fixa l’obertura del mercat del tràfic de viatgers nacional per ferrocarril a partir del 31 de juliol de 2013, tant per a serveis que discorrin sobre la xarxa d’Alta Velocitat com per als de xarxa d’ample ibèric convencional i mètric.

Per preparar-se de cara a la liberalització del mercat, el Reial Decret Llei estableix que Renfe quedarà estructurada en quatre societats, l’objecte social inclourà les funcions i obligacions de la unitat de negoci de viatgers, de la unitat de negoci de mercaderies i logística, de la unitat de negoci de fabricació i manteniment, i de realització d’operacions d’arrendament i altres vinculades a l’actiu ferroviari.

L’oportunitat de constituir aquestes societats està determinada pel diferent tractament que requereix cada àrea. Aquesta estructura, que manté la coherència de les àrees de negoci de l’empresa, permet una adaptació més flexible a les noves condicions. Les societats estaran participades al 100% per Renfe Operadora.

El Decret estableix també la integració de FEVE a Renfe i Adif, en el marc del Pla de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional Estatal, del 17 de març de 2012.

D’aquesta manera, es segrega la part d’infraestructures, que passa a Adif, de la part d’operació, que passa a Renfe, per guanyar en eficiència, racionalitat i economies d’escala.

El Govern definirà quins serveis de mitja distància sotmetrà a Obligació de Servei Públic (OSP) atenent a criteris d’eficiència econòmica, mediambiental i social, i elevarà al Consell de ministres una proposta de reestructuració d’infraestructures i serveis ferroviaris.