Finalitza la primera fase del muntatge de via entre la Sagrera i Mollet del Vallès

Túnel AVE Sagrera

Adif ha finalitzat l’acoblament de la via en el tram La Sagrera-Mollet del Vallès de la Línia d’Alta Velocitat Barcelona-frontera francesa, el que constitueix la primera fase del projecte de muntatge de via en aquest tram.

Un cop culminats els treballs d’acoblament dels diferents elements, les obres s’estan completant amb la realització de diferents tècniques per assegurar els òptims paràmetres de les noves instal · lacions de forma prèvia a que la via estigui operativa.

Aquesta actuació és essencial per a la posada en servei del tram Barcelona-Figueres de la Línia d’Alta Velocitat, i l’avanç d’aquestes actuacions constitueix una fita destacada, ja que els 131 km de longitud d’aquest tram tenen ja continuïtat de via.

L’avanç d’aquests treballs, amb la resta d’actuacions actualment en execució, contribueix a reafirmar el compromís de posar en servei la connexió internacional en alta velocitat per a viatgers amb França durant la primavera de l’any, reduint els terminis de les obres que s’estan realitzant.

Dades del muntatge de via entre la Sagrera i Mollet del Vallès

Aquest tram té una longitud de 12,7 km de via doble electrificada d’ample internacional (1.435 mm) i discorre pels termes municipals de Barcelona, Montcada i Reixac, la Llagosta i Mollet del Vallès. El seu origen se situa en el sector la Sagrera, un cop passat el pont de Bac de Roda, a Barcelona, i el final es localitza a Mollet del Vallès, abans d’arribar al nus ferroviari situat en aquest municipi.

Entre les seves principals infraestructures, destaquen els túnels de Sant Andreu i Montcada i Reixac, que sumen 6.686 m, i els viaductes de Riera Seca i Riera de Caldes, amb una longitud total de 310 m.

Dels 12,7 km del tram, 6,6 km s’han muntat en via sobre balast, mentre que els 6,1 km restants, que discorren en els túnels de Montcada i Reixac i el sector Sant Andreu a Barcelona, s’han executat mitjançant dues tipologies de via en placa. Aquest sistema ofereix elevats estàndards i prestacions de fiabilitat, durabilitat i seguretat, i incorpora materials elastòmers per esmorteir les vibracions generades per les circulacions ferroviàries.

Per a la col·locació de la via, i mitjançant maquinària especialitzada, s’han destinat 58.339 m de carril de tipus UIC de 60 kg / m, 41.783 travesses de formigó de diferent tipologia, 60.000 m3 de balast, a més de 32.151 m3 de formigó i 287.845 kg d’acer per a l’execució de la via en placa.

Així mateix, s’han instal·lat aparells de via, com una desviació i una fuita, per facilitar la maniobrabilitat de les circulacions a la sortida del túnel Sants-La Sagrera, mentre que la connexió del carril es realitza mitjançant 254 soldadures aluminotèrmiques.

Un cop finalitzat l’acoblament de la via, s’estan duent a terme diferents operacions tècniques (batuda, anivellament, alienació i perfilat) amb maquinària especialitzada per assegurar la correcta instal·lació de tots els elements. En aquesta segona fase es comprovaran, entre altres aspectes, l’estabilitat i consolidació de la via, la capacitat de drenatge de la plataforma, la superfície de rodament, la geometria del carril i les dimensions de la capa de balast. D’aquesta manera, es garanteixen els òptims paràmetres de les noves instal·lacions de forma prèvia a que la via estigui plenament operativa.

El projecte de muntatge de via en el tram La Sagrera-Mollet del Vallès contempla l’execució d’altres obres complementàries, com actuacions mediambientals consistents en la restauració de les instal·lacions de recollida de balast de la Llagosta mitjançant sembres i hidrosembres, la plantació d’arbres i arbustos i tasques de conservació. També es porta a terme la reposició de camins d’accés i l’execució de tancaments, entre altres operacions.

Paral·lelament, en aquest tram també s’està avançant en el muntatge de la catenària i de les instal·lacions de seguretat i comunicacions.